CODE OF CONDUCT

As a member of SANA there are many professional advantages and in return it is accepted that you as a member will contribute to the nursery industry by applying the following code of conduct:

 • To promote the interests of the horticultural industry through all possible organizations and businesses;
 • To practice honesty as the foundation of all worthy endeavors and be proud of my occupation and its contributions to the nursery industry;
 • To develop a spirit of co-operation with all members of the Association and others within and outside the industry and to condemn any practices which might bring discredit to the industry;
 • To make no false claims in marketing products or services;
 • To foster a movement towards higher standards of nursery management and horticultural practices resulting in the consumer only being offered quality material;
 • To aim at all times to be reasonable and fair to staff assisting in their continued education and protecting their interest with regard to health and safety;
 • To assist other members by passing of information and exchanging ideas of mutual benefit and improving understanding between members.

GEDRAGSKODE

As ‘n lid van die SAKV is daar vele professionele voordele en word dit van u as lid verwag om ‘n bydrae tot die kwekersbedryf te lewer deur die volgende gedragskode toe te pas:

 • Om die belange van die tuinboubedryf te bevorder in alle organisasies en besighede waar dit van toepassing mag wees;
 • Om eerlikheid te beoefen as die grondslag van alle verdienstelike pogings en om trots te wees op my beroep en die bydrae wat dit tot die kwekerybedryf lewer;
 • Om ‘n gees van samehorigheid te bevorder onder die lede van die Vereniging binne sowel as buite die bedryf en om alle wanpraktyke te vermy;
 • Om geen valse verklarings te maak in die bemarking van produkte of dienste;
 • Om te streef na steeds hoër standaarde in kwekerybestuur en tuinboupraktyke sodat die verbruiker alleenlik die beste kwaliteit aangebied word;
 • Om te alle tye te streef om billik en redelik teenoor personeel op te tree en hulle behulpsaam te wees met voortgesette opleiding en hulle belange t.o.v. gesondheid en veiligheid te beskerm;
 • Om ander lede by te staan met die uitruiling van inligting en gedagtes en om die onderlinge verstandhouding